Over SkillsInZicht

De plotselinge omslag in de economie vestigt wederom de aandacht op het belang van flexibiliteit en anticiperend vermogen van een regio. Daar hoort aandacht voor duurzame inzetbaarheid en het faciliteren van Leven Lang Ontwikkelen bij. De meetinstrumenten die tot voor kort beschikbaar waren om zicht te houden op ontwikkelingen en mogelijkheden, passen niet meer bij het tempo van de huidige technologie en economie. Diezelfde technologie biedt ook mogelijkheden. Etil Research Group heeft een innovatieve manier van meten ontwikkeld om de vraag op de arbeidsmarkt op een fijnmazige en veelzijdige manier te kunnen analyseren. Daarbij hebben we de traditionele analyse van vraag naar sector en beroep gekoppeld aan de vraag naar skills. Op die manier ontstaat een gedetailleerder beeld dat onderwijsinstellingen, werkgevers en overheid de mogelijkheid biedt om de samenwerking verder te versterken.

Speciale dank gaat uit naar Brainport Development dat proactief meegewerkt heeft om de informatie beschikbaar binnen SkillsInZicht samen vorm te geven. Meer informatie over deze samenwerking kunt u vinden in het rapport Brainport future skills onderzoek  van Brainport Development. 

SkillsInZicht: één gemeenschappelijke taal

ArbeidsmarktInZicht biedt een gemeenschappelijke taal voor de classificatie van sectoren, beroepen en opleidingen. Om dit mogelijk te maken ondersteunt en koppelt Etil Research Group taxonomieën van relevante bronhouders waaronder CBS, ROA, UWV, DUO, SBB en Textkernel. Met behulp van de module SkillsInZicht bieden we nu ook een gemeenschappelijk taal voor de classificatie van vaardigheden (skills). We sluiten hiervoor aan bij het Europese classificatiesysteem van vaardigheden, ESCO (European Skills Competences/Quilifications and Occupations).

Waarom ESCO?

ESCO is een zeer geavanceerde standaard die verder gaat dan een taxonomie van beroepen en vaardigheden. De huidige versie van ESCO bevat ongeveer 2.900 beroepen en 13.500 vaardigheden en competenties. Het maakt de relatie tussen vaardigheden en beroepen beschikbaar voor gebruikers. De EU-landen werken intensief met elkaar samen om ESCO te onderhouden en door te ontwikkelen. Verder zien we het belang van een goed functionerende EU-arbeidsmarkt toenemen, het aantrekken van internationale kenniswerkers en de kansen die een arbeidsmarkt zonder grenzen biedt. We kiezen er dan ook voor om de verbinding te leggen met een classificatiesysteem dat binnen de EU toepasbaar is en een breed draagvlak kent.

Verrijking ESCO door inzet AI

Door middel van geavanceerde taaltechnologie verrijken we de ESCO-informatie. Hiervoor werken we samen met AI-specialisten Nalantis en Textkernel, beiden experts op dit terrein.

 1. Ordening van vaardigheden en competenties tot skills-clusters
  Binnen de 13.500 vaardigheden van ESCO wordt er aan de hand van het type vaardigheden verschil gemaakt tussen vaardigheden/competentieconcepten en kennisconcepten. Momenteel is binnen ESCO geen verdere hiërarchische structuur opgenomen. Om de ESCO-informatie gebruiksvriendelijker te maken, hebben we de ESCO-vaardigheden met behulp van artificiële intelligentie geclusterd in skills-clusters.
  Nalantis heeft op basis van een uitvoerige analyse van vacatureteksten een eigen ConceptNet ontwikkeld waarmee skills en de samenhang tussen skills inzichtelijk kan worden gemaakt. Op basis van het ConceptNet is het mogelijk om skills die dicht bij elkaar liggen te clusteren. Momenteel worden 64 skills-clusters onderscheiden. Door de ESCO-vaardigheden in dit ConceptNet te plotten, kunnen we vervolgens vaststellen in welk skills-cluster ze vallen.
 2. Inzicht in soft skills (gedragsvaardigheden)
  Binnen ESCO zijn vooral harde vaardigheden opgenomen (“hard skills”: kennis en vaardigheden). Soft skills zijn niet beschikbaar binnen ESCO. Soft skills, ook wel gedragsvaardigheden, zijn de tegenhanger van de harde skills die binnen ESCO worden onderscheiden. Om ook inzicht te kunnen geven in de meer zachte vaardigheden die binnen beroepen worden gevraagd, hebben we online geplaatste vacatures met behulp van taaltechnologie geanalyseerd.
 3. Verschuivingen in de vraag naar vaardigheden en competenties over tijd
  Voor het inzichtelijk maken van trends binnen de vraag naar skills voeren we een tijdreeksanalyse uit van vacatureteksten. Textkernel heeft op basis van Jobfeed inzicht in de vacatures die de afgelopen tien jaar online zijn geplaatst. Nalantis heeft deze vacatures semantisch geanalyseerd.
  Door de analyseresultaten per jaar te groeperen, is het mogelijk om op het niveau van beroepen uitspraken te doen over de toename of afname van de vraag naar specifieke ESCO-skills of skills-clusters over tijd. Ook is het op basis van de resultaten mogelijk om snelle groeiers (van skills) in het afgelopen jaar te identificeren.

Het BeroepsDNA

Om de verrijkte ESCO-informatie op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier te kunnen presenteren heeft Etil het BeroepsDNA ontwikkeld. In onderstaande visualisatie hebben we de samenstelling en gelaagdheid van het BeroepsDNA visueel weergegeven.

                                            

De opbouw van het beroepsDNA is als volgt. Binnen de ESCO-skills worden kennis en vaardigheden onderscheiden. De skills die bij elkaar horen, worden ondergebracht in skills-clusters. Voor zowel kennis als vaardigheden worden dezelfde 64 clusters onderscheiden. Naast de skills-typen kennis en vaardigheden, bestaat het beroepsDNA uit het skills-type soft skills. Er worden 25 softskills-clusters onderscheiden.

Binnen het BeroepsDNA geven we per beroep weer welke match het beroep heeft met de vastgestelde skills-clusters (naar type skills). De skills-clusters zijn in bovenstaande visualisatie weergeven in laag 2 van het BeroepsDNA. De matchingsscore kent een waarde tussen de 0 en 100. Naarmate de score hoger ligt, des te groter is de overeenkomst tussen de gevraagde skills binnen het beroep en het desbetreffende skills-cluster.

Ordening beroepen en weging BeroepsDNA

Op basis van het BeroepsDNA bestaat er een gedetailleerd beeld van de vraag naar skills binnen beroepen. De informatie op het niveau van beroepen is optimaal voor toepassingen voor werkgevers en werknemers. Voor beleidsmakers en voor inzicht in meer macro-trends is dit niveau echter te gedetailleerd en is aggregatie van de beroepen naar hogere niveaus noodzakelijk. Net als bij skills hebben we de beroepen binnen SkillsInZicht dan ook gegroepeerd naar hogere aggregatieniveaus. In onderstaande overzicht hebben we de ordening van de beroepen visueel weergegeven.

                                                            

Om de skills-informatie van beroepen te kunnen aggregeren naar de hogere niveaus hebben we gebruik gemaakt van een gewogen gemiddelde op basis van het aantal nieuwe online vacatures. Naarmate de vraag naar een bepaald beroep relatief groot is, zal de skills-informatie van dit beroep een relatief grote invloed krijgen binnen het BeroepDNA op het hogere niveau dan de skills-informatie van een beroep (dat binnen hetzelfde beroepsniveau valt) waar minder vraag naar is.

Gezien de regionale samenstelling van het aantal vacatures per regio anders is, zal de weging naar de hogere aggregatieniveaus van beroepen per regio andere gewichten kennen. Zo houden we bij het inzichtelijk maken van de vraag naar skills optimaal rekening met de regionaal specifieke arbeidsmarktsituatie.

Nieuwe functionaliteiten

Graag gaan we met partijen in de regio in gesprek over wat de uitkomsten van SkillsInZicht voor de voor hen relevante beroepen en beroepssegmenten betekenen.  Daarbij bekijken we ook de mogelijkheden om aanvullende modules te ontwikkelen om de informatie van SkillsInZicht voor specifieke doelgroepen toegankelijker en gebruiksvriendelijker aan te kunnen bieden. Voorbeelden daarvan zijn de modules voor werknemers en werkgevers die we begin mei zullen lanceren:

Werknemers:
 • Vind werk dat bij je past
 • Blijf arbeidsmarktfit met het BeroepsDNA

 

Werkgevers:
 • Doelgericht opleidingsbeleid met het BeroepsDNA
 • Beter werven met het BeroepsDNA

 

 

 

POWERED BY

powered by